Уеб сайта „Dietata.com”

1. Настоящите общи условия („Общи условия“) обуславят и управляват ръководеното на този уеб сайт и/или негови приложения, предоставени Ви от For Fit LTD /наричан по-долу САЙТА/.

2. Общите условия представляват договор, който урежда отношенията между For Fit LTD и ползвателите на услугата, предоставяна от сайта. Настоящите Общи условия се прилагат за цялото съдържание на този Сайт.

3. Сайт, по смисъла на тези общи условия е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес, където е налична съвкупност от интернет страници, които се зареждат от браузъра на потребителя при изписване на електронния адрес.

4. Вие предоставяте съгласието си да бъдете обвързани от Общи условия на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. Вашето съгласие се обуславя с използването на интернет сайта, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този уебсайт.

5. Вие също така давате Вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. С факта на използването и регистрацията, Вие се обвързвате както към текущата конфигурация на уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. При положение, че не сте съгласни с гореизложеното или не желаете да бъдете обвързани от Общите условия на сайта, не Ви се разрешава използването, посещаването му, или възможността да сте страна в обусловени от сайта правоотношения

6. Сайтът е предоставен от For Fit LTD.

7. Клиент по смисъла на тези общи условия може да бъде всяко дееспособно, физическо лице, което е изявило желание да се ползва или се ползва от услуги, предоставени от For Fit LTD.

8. Думите “Вас“ и „потребител“ се отнасят до всички лица, които използват Сайта.

9. Чрез Вашите действия, свързани с регистрация, използване на услугите на уебсайта, включително и използване без регистрация на информацията достъпна на уебсайта Dietata.com Вие се съгласявате с „Общите условия“.

10. Използването на Сайта не предоставя на Вас „потребителите“ каквито и да е права на собственост върху съдържанието, данните и материалите, до които имате достъп чрез сайта.

11. IP адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на определено посетител на сайта, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

Промени в „Общите условия“

12. Ръководството на Сайта си запазва правото да извършва промени в общите условия по всяко време, без да уведомява по какъвто и да било начин своите потребители и клиенти, като се задължава в долната част на заглавната страница на Dietata.com винаги да има връзка към актуалните „Общи условия“.

13. В случай, че продължите да ползвате Сайта след извършена от нас промяна, това удостоверява че сте съгласни с промените.

14. Ако не сте съгласни с актуалните „Общи условия“, или някоя по-нова версия, то не следва да използвате сайта.

Услуга

15. Услугата, която се предлага от Сайта е генериране на индивидуален хранителен режим. Последният е изготвен посредством специализиран за целта софтуер чрез специално създаден алгоритъм, посочените от Клиента отговори се анализират и се генерира на момента хранителен и/или тренировъчен режим.

15.1.Договорът се сключва по реда на Закона за сключване на договори от разстояние.

15.2. Цената на услугата е подробно описана и фиксирана в сайта, като същата е дължима преди предоставяне на индивидуалния хранителен режим и се заплаща по начин, изрично опоменат на сайта.

Изисквания към клиентите

16. Освен ако не е посочено друго в тези Общи условия или в сайта, каквото и да е разпространение с търговска и/или рекламна цел, публикуване или използване на сайта, или каквито и да било информация, данни или материали е строго забранено.

17. Клиента гарантира и се съгласява, че докато използва Сайта и/или услугите предоставени на и чрез него, не трябва да:

17.1. се представя за друго лице, като предоставя като собствени чужди лични данни;

17.2. се опитва да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи чрез Сайта;

17.3. събира имейл адреси и/или други контакти и каквато и да е лична информация, или да използвате други средства за получаване на списъци на потребители или друга информация от и чрез на Сайта;

17.4. съхранява информация в сървър или база данни свързана със Сайта с цел предлагане на услуги;

17.5. използваа Сайта или предоставените чрез него услуги по начин, които би довел до претоварване, прекъсване, повреда на уеб сайта;

17.6. използва Сайта по начин, които нарушава правата върху него;

17.7. използва Сайта по начин, които нарушава приложимото право;

18. Клиента се съгласява, че няма да използва Сайта по начин, който би попречил на други страни да използват Сайта.

Търговска марка

19. Търговските марки, лога, търговски наименования (фирма), показани в Сайта или достъпни чрез него са регистрирани, като произтичащите от това права са защитени от закона.

20. Забранено е използването им по отношение на продукти и/или услуги, които не са свързани и/или спонсорирани от носители на правата върху марката/логото.

21. Забранено е използване, което би въвело в заблуждение потребителите относно естеството и качеството на услугите. Забранени са действия, чрез които по някакъв начин се унижават или дискредитират носителите на правата, произтичащи от регистрацията.

Лична информация при обработване на заявки

22. В хода на използване на уеб сайта и/или на услугите, предоставени на или чрез Сайта Клиента може да бъде помолен да предостави определена персонализирана информация, която по-нататък ще бъде наричана „информация за потребителя“.

23. Предоставената от вас информация, ще бъде използвана единствено и само с цел обработване на вашата заявка.

24. Вие се съгласявате For Fit LTD да използва информацията предоставена от Вас с цел да се свържем с Вас, за дейности свързани със Сайта и услуги, предлагани от фирмата

25. For Fit LTD не носи никаква отговорност, свързана с предоставянето от Ваша страна на информация относно Вашата заявка и режим на трети лица.

26. Вие декларирате, че информацията, която сте предоставили при ползване на Сайта е точна и пълна и се задължавате, ако е необходимо, да предоставите на For Fit LTD ваш актуален е-майл адрес, за да може да получавате актуална информация на него от For Fit LTD.

27. В допълнение Ние може да поискаме да Ни предоставите определена информация като възраст, пол, физически характеристики, предпочитания за спорт, с цел адаптиране на предоставяните от Нас услуги към вашите нужди.

28. Вие потвърждавате и приемате, че носите цялата отговорност за достоверността и съдържанието на информацията, предоставена от Вас.

Право на отказ от договор

29. Клиентът има право да се откаже от сключения договор в 14-дневен при условията на Закона за защита на потребителите а именно:

- В случай че търговецът не е предоставил на потребителя информацията за правото му на отказ преди сключване на договора.

- Правото на отказ позволява на потребителя да върне закупената стока, без да дължи обезщетение или неустойка и без значение дали предоставената стока или услуга е доставена в изправност.

- В 14-дневен срок от отказа търговецът следва да възстанови всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Право на ползване

30. За да използвате Сайта Вие трябва да имате навършени 18 години или легалната за Вашата държава възраст, на която имате право да сключвате самостоятелно договори, в случай че тази възраст е повече или по-малко от 18 години за Вашата държава.

31. На лица които са под 18 години или под легалната възраст, която позволява самостоятелно сключване на договор (“Непълнолетни”) е забранено да ползват Сайта.

32. В случай че ние разберем за получена информация от непълнолетни, ще я изтрием във възможно най-кратки срокове, като For Fit LTD не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на некоректно подадена от Потребителя информация.

33. Ако Вие имате данни за информация, намираща се или подадена на Сайта от непълнолетни моля свържете се с нас на е-майл support@dietata.com Вие отговаряте, че представената от Вас информация (включително възраст) въведена в сайта е точна и пълна.

34. Сайта не може да се използва от хора, които имат здравословни или хранителни проблеми.

35. Сайта не може да се използва от хора, които имат неблагоприятно здравословно състояние или хора, които имат проблем със спазването на хранителни режими и хора, на които дадена диета може да навреди.

36. Вие имате право да отваряте и преглеждате сайта на вашия компютър или друго устройство, освен ако не е оказано друго в тези общи условия или на уеб-сайта.

37. Разпечатки от сайта трябва да се ползват за ваша лична употреба, освен ако не е предвидено друго в Общите условия използването на предлаганите услуги е само за ваше лично ползване.

Агенции, фирми или организации

38. Вие декларирате, че използвате уеб сайта по предназначение, така както е описано в настоящите Общи условия.

39. Ако се регистрирате или използвате Сайта от името на фирма или организация, декларирате че разполагате с необходимите права дадени Ви от Вашия работодател да го обвържете с упоменатите „Общи условия“.

40. Ако използвате Сайта от името на компания, и печелите пари благодарение на това, Вие се задължавате да уведомите For Fit LTD незабавно.

Превантивни мерки

41. Съдържанието намиращо се на Сайта е само с информационен характер и не е предназначено да замени контакта Ви с Вашия лекар или друго медицинско лице.

42. Ние не сме лицензирано медицинско образувание за предоставяне на медицински грижи и нямаме необходимото образование за определяне на диагнози, анализиране, или лечение на медицински проблеми от какъвто и да било вид, макар и да разполагаме с квалифициран екип с необходимите знания и квалификация, съответно не можем да предвидим ефекта от дадена диета върху човек с проблемно здравословно състояние или при поява на някакви странични ефекти при човек с добро здравословно състояние.

43. Клиента се задължава винаги да се консултира с лекар преди започване на диета, фитнес програма, промяна във текуща диета или при наличие на някакви въпроси, отнасящи се до Вашето здравословно състояние.

44. Клиента е длъжен да спазва професионалния медицински съвет и да не отлага търсенето на такъв, заради информация, получена от Сайта. Dietata.com изисква от Вас да се консултирате с лекар, преди да започнете индивидуална диета и/или тренировъчна програма и/или диета, която сте получили в следствие на информацията достъпна на уебсайта.

45. Клиента декларира, че е наясно, че не всички хранителни режими и тренировки на уеб сайта са подходящи за всеки индивид.

46. Клиента декларира, че е наясно, че когато се включва в тренировъчна програма или спазва индивидуална или друга диета, съществува риск от физическа контузия, влошаване на здравословното състояние и/или смърт.

47. Клиента декларира, че ако чувствате дискомфорт, болка или други проблеми, веднага ще спре хранителния режим, който спазва и ако не го направи Сайта не носи отговорност затова негово действие или бездействие.

48. С използването на сайта Вие удостоверявате, че сте получили одобрението на Вашия лекар, за да се включите в програмите за отслабване чрез индивидуална диета, тренировки, и упражнения, намиращи се на сайта.

49. Сайта не носи отговорност за каквито и да било здравословни проблеми, които можете да получите в следствие на използването на хранителен режим, който сте получили посредством услугите, предоставени от Сайта.

50. Ако започнете да спазвате индивидуален хранителен режим, предоставен ви от уебсайта, Вие се съгласявате, че правите това на свой собствен риск.

Съдържанието на Сайта

51. Ние не носим отговорност за точността, надежността, резултатите, и правилното използване на информация, получена посредством Сайта. Използването на информация предоставена от служители на For Fit LTD, и други хора свързани със сайта (сътрудници) или посетители е изцяло Ваш риск.

52. Запазваме си правото по всяко време да разкриваме информация, която е от съществено значение за възбуждане на наказателно преследване и/или за решаване на възникнал спор, по който има заведено дело.

53. Цялото съдържание на този сайт, в това число тестове, снимков материал и друга информация, е защитено от Закона за авторското право и сродните му права с всички запазени права и законови последици.

54. Клиента няма право да отпечатва или копира отделна информация от сайта за използването й за търговска или друга цел, с което се нарушават правата предоставени Ни от закона.

Приложим закон

55. Екипа на For Fit LTD е ситуиран на територията на Република България.

56. Лицата, които ползват сайта и предоставените чрез него услуги на територията на друга държава, го правят по собствена инициатива и носят отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

57. За всички неуредени въпроси, породени от тези ОУ ще се прилага действащото българско законодателство, а споровете, породени от тяхното тълкуване, недействителност, изпълнени или прекратяване ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Общите условия, както и връзката между нас и вас се подчинява на законодателството на Република България.